ISO_14001_COL.jpg

Miljø og kvalitet

- Vi skal gjere godt arbeid, og vere til å stole på.
Det er verdigrunnlaget vårt i Kleven, formulert av Marius Kleven i 1944. Det er nøkternt, men rommar eit stort løfte.

Med utgangspunkt i våre grunnverdiar, mål og at Kleven Maritime AS og Kleven Verft AS no er sertifisert iht. ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004 er det viktig for Kleven at også våre underleverandørar har eit bevisst forhold til vår kvalitets- og miljøpolitikk med tilhøyrande mål.

Helse, miljø og sikkerheit
I Kleven tek vi helse, miljø og sikkerheit på alvor. Arbeidet med HMS skal fremme
   - godt arbeidsmiljø
   - ivaretaking av sikkerheita til dei tilsette
   - vern mot helse- og miljøskader frå produkt og arbeidsprosessar
   - hindre forureining av det ytre miljø

Dette skal settast inn i ein samanheng som gjer Kleven sine verksemder til arbeidsplassar der dei tilsette trivast, der lover vert følgde, kundar vert tilfredse og drifta vert lønsam.